[NodeJs] Tạo và chạy Empty Project trong WebStorm

8.564 views

Webstorm chỉ hỗ trợ bạn tạo 2 loại project NodeJs: Node.js Express App và Meteor Js App. Nếu bạn muốn tạo 1 project NodeJs tùy ý, không dùng ExpressJs lẫn Meteor thì làm thế nào? Project tạo ra đảm bảo phải debug được Webstorm.

Tạo Empty Project

Tạo project mới và chọn Empty project.

EmptyProject

Thêm Javascript file

Bạn thêm file javascript. VD: main.js

Add New File - 2

Run/Debug Configurations

Thêm mới Configuration: Chọn Node.js

Add New File - 3

Chọn file chương trình

Them mo ta -4

Thêm thư viện để hỗ trợ syntax highlight:

Add libraries

Giờ bạn có thể debug và chạy chương trình bình thường.

Chay ung dung -5

Chúc các bạn thành công!!!

Leave a Reply

%d bloggers like this: